Tarixdə iz qoyanlar: Sənət zirvəsinin fatehi – Sürgün həyatı, həmkar xəyanəti…

Tariximizdə iz qoymuş bu şəxslər bəlkə də yaşlı nəslin yadından çıxmayıb, amma orta və gənc nəsil onlar haqqında ya çox az bilir, ya da məlumatlı deyil.

Bu səbəbdən də arxivlərdə qorunan materialların dərc olunması kimlər üçünsə gərəkli sayıla bilər.

Müasir sənətsevərlər onu köhnə videofilm kadrlarından xatırlayırlar. Üzündəki baməzə ifadəsi ilə tamaşaçılara bir anlıq təbəssüm hissi bəxş edən bu insan Azərbaycan milli teatr sənətinin məhək daşlarından biri olub. Söhbət yaratdığı obrazları iləsənətin zirvəsinə ucalmış görkəmli aktyor Mirzağa Əliyevdən gedir.

O, 1883-cü ilin yaz günlərinin birində Abşeronun cənubundakı Hövsan kəndində kasıb Əli kişinin ailəsində dünyaya göz açıb. İlk təhsilini mədrəsədə (1892) və rus-tatar məktəbində (1895) aldıqdan sonra sənədlərini peşə məktəbinə versə də, maddi sıxıntılar səbəbilə təhsilini davam etdirə bilməyib.

Milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin toxuculuq fabrikində usta köməkçisi olan Mirzağa Əliyevin qəlbində sonralar o zamanın təbiri ilə desək, “oyunçuluq” (aktyorluq) sənətinə böyük meyl və həvəs yaranır. Aktyor Murad Muradovla tanışlıq onu müsəlman həvəskar teatr truppasına gətirir. Teatr səhnəsi ilə ilk görüş doktor Nəriman Nərimanovun “Dilin bəlası” tamaşasında gerçəkləşir. Daha sonra böyük dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsində Şahmar bəy rolunu ifa edən gənc Mirzağa Əliyev tamaşadakı çıxışı ilə dövrün bir çox teatr xadimlərinin diqqətini cəlb edir.

Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, xüsusən Bakıda bir-birinin ardınca müxtəlif müsəlman həvəskar teatr truppaları yaradılırdı. Belə truppalardan biri olan “Həmiyyət”i isə bu sənətə yenicə qədəm basmış gənc Mirzağa Əliyev yaratmışdı. Qısa müddətli fəaliyyətinə baxmayaraq, Qaraşəhər, Bayıl və Sabunçu kimi fəhlə qəsəbələrində böyük maraqla qarşılanan truppanın tamaşalarında baş rolları elə özü ifa edirdi. Ümumiyyətlə, M.Əliyevin aktyorluq istedadı bir çox truppa rəhbərləri tərəfindən bəyənilir və qoyulan tamaşalarda iştirak etmək üçün dəvət edilirdi. O, bir çox görkəmli səhnə ustaları ilə bərabər Tiflis, İrəvan, Naxçıvan, Gəncə, Batum, Həştərxan, eləcə də İranın Tehran, Təbriz, Rəşt və Ənzəli şəhərlərində qastrol səfərlərində olmuş, çıxışı ilə yerli tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdı.

Oynadığı tamaşaların böyük əksəriyyətində komik rolların əvəzolunmaz ifaçısı olan usta sənətkar yaradıcılığında həmişə dramatizmdən çox komedizmə üstünlük veriridi. Buna səbəb xalqın şüurunda kök salmış cəhalət və mövhumat qorxusu və eləcə də yaşadığı dövrün ictimai-siyasi mühitindən törəyən naqisliklər idi. Görkəmli sənətkarı hər zaman narahat edən bu neqativ xüsuslar onun yaratdığı komik obrazların əsas vəsaitinə çevrilirdi. Bütün çıxışlarında satiranın “öldürücü gülüş” silahından qorxmadan, çəkinmədən istifadə edən istedadlı səhnə ustasının başı az bəlalar çəkməmişdi. Sürgün həyatı, həmkar xəyanəti və sairə…

1918-ci ildə Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, teatrda da islahatlar aparılmağa başlandı. 1919-cu ildə Bakıda fəaliyyət göstərən bütün teatr truppaları birləşdirilərək, Türk Hökümət Teatrı yaradıldı. Həmin ilin oktyabr ayının 24-də görkəmli ictimai-siyasi xadim İsabəy Aşurbəyovun qələmə aldığı “Azərbay və Can” pyesinin tamaşası ilə teatrın açılışı bayram edildi. Teatrın yaradıcı heyəti olduqca zənginliyi ilə seçilirdi. Bu zənginlikdə Mirzağa Əliyevin özünəməxsus yeri var idi. Azərbaycan sovetləşəndən sonra 1921-ci ilin noyabrında hökümət tərəfindən Bakı Türk Azad Tənqid-Təbliğ Teatrının yaradılması qərara alınır. Direktor təyin olunan Hacağa Abbasov yaxın sənət dostu Mirzağa Əliyev ilə birgə yaratdıqları bu teatra Əzizə Məmmədova, Sidqi Ruhulla, Əhməd Qəmərlinski, Mirmahmud Kazımovski, Məmmədəli Vəlixanli, Ələkbər Süheyli kimi istedadlı səhnə ustalarını cəlb etmişdilər. Xalq arasında “Hacımirz” və ya “Hacımirzə teatrı” deyilən bu kollektiv bir çox uğurlu tamaşalara imza atmışdı. Bu tamaşalardan biri də Ələkbər Süheylinin rejissorluğu ilə səhnələşdirilmiş Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” tamaşası idi. Teatrsevərlər tərəfindən bəyənilmiş tamaşada İskəndər rolunda M.Əliyev, Şeyx Nəsrullah rolunda isə H.Abbasov iştirak etmişdilər.

1924-cü ildə yenidən doğma teatrına – bugünkü adı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına qayıdan istedadlı səhnə ustası ömrünün sonunadək bu sənət məbədində yüzdən çox obraza həyat verib.

Mirzağa Əliyevin yaratdığı Kəblə Qubad, Soltan bəy, Vəzir, Məşədi İbad (“Ər və arvad”, “Arşın mal alan”, “Şah Abbas və Xurşid Banu”, ”O olmasın, bu olsun” – Ü.Hacıbəyov), Atakişi, Mirzə Səməndər, Əmiraslan bəy Salamov, Əmirqulu, Oddamdı, Balaxan (“Sevil”, “Almaz”, “1905-ci ildə”, “Yaşar”, “Od gəlini” və “Aydın” – C.Cabbarlı) İskəndər (“Ölülər” – C.Məmmədquluzadə), Osip (“Müfəttiş” – N.Qoqol), Hacı Qara (“Hacı Qara” – M.F.Axundov), Skapen (“Skapenin kələkləri” – Y.V.Molyer), Kərimov, Bərbərzadə (“Toy”, “Xoşbəxtlər” – S.Rəhman), Hacı Salman (“Dumanlı Təbriz” – M.S.Ordubadi), Ser Tobi (“On ikinci gecə” – V.Şekspir), Qraf Almavno (“Fiqaronun toyu” – P.Bomarşe), Poqanel (“Kapitan Qrantın uşaqları” – J.Vern), Həmzə bəy, Mirzə Qoşunəli (“Köhnə dudman”, “Bəxtsiz cavan” – Ə.Haqverdiyev), Orduxan bəy, Güloğlan (“Əlli yaşında cavan”, “Aşıq Qərib” – Z.Hacıbəyov) rolları Azərbaycan milli teatr sənətinin ən parlaq səhifələrindəndir.

İlk film çəkilişinə 1916-cı ildə dəvət alan Mirzağa Əliyev rus kinorejissoru Boris Svetlovun Azərbaycanda 30-a yaxın kino işindən biri olan “Arşın mal alan”da Süleyman bəy rolunu canlandırıb. Filmin ssenarisi Üzeyir bəy tərəfindən hazırlanmışdı. Filmdə Hüseynqulu Sarabski (Əsgər), Əhməd Ağdamski (Gülçöhrə), Ələkbər Hüseynzadə (Soltan bəy), Yunis Nərimanov (Cahan xala) və Hənəfi Telequlov (Vəli) kimi tanınmış aktyorlar çəkilib.

Azərbaycanda sovetləşmənin ilk illərində görkəmli teatr və kino xadimi Abbas Mirzə Şərifzadənin quruluşçu rejissorluğu ilə ərsəyə gəlmiş “Bismillah”(1925) və “Hacı Qara”(1928) filmlərində Molla Mirzə Əbdürrəhim və Hacı Qara rollarını, eləcə də 1945-ci ildə ikinci dəfə film həyatı yaşayan Dahi Üzeyirin məşhur “Arşın mal alan” musiqili operettasında (rejissorlar Rza Təhmasib və Nikolay Leşenko) Məşədi İbad rolunu canlandıran Mirzağa Əliyev adını kino sənəti tarixinə əbədi olaraq yazdırıb.

Azərbaycanda musiqili komediya janrının banisi olan Mirzağa Əliyevin yaradıcılığı çoxşaxəli idi. Teatr səhnəsində olduğu kimi, kino meydanlarında da yaddaqalan obrazlar yaratmağı bacarmış görkəmli aktyor eyni zamanda dramaturgiya janrında da qələmini sınamışdı. O, “Qısqanclıq”, “Məşədi evlənir”, “Mollaxana”, “Necə qan ağlamasın?”, “Orada elə, burada belə” adlı bir pərdəli pyeslərin müəllifidir.

Yaradıcılığının əsasını realizm, təbii kolorit, emosional cazibədarlıq kimi keyfiyyətlər təşkil edən görkəmli aktyor Mirzağa Əliyev dəfələrlə dövlət tərəfindən yüksək mükafatlarla təltif olunub. 1926-cı ildə Azərbaycan SSR əməkdar, 1933-cü ildə xalq, 1949-cu ildə isə SSRİ xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunan görkəmli səhnə ustası iki dəfə (1942,1948) dövlət mükafatına layıq görülmüş və bir çox orden və medallarla təltif edilmişdir.

1954-cü ildə Bakıda vəfat etmiş qocaman səhnə ustasının həyat və yaradıcılığına aid sənədlər ölümündən 19 il sonra (1973-cü ildə) Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinə təhvil verilib. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Respublika Əlyazmaları Fondundan (indiki AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu) qəbul edilmiş sənədlər elmi-texniki cəhətdən yenidən işlənmiş, yeni siyahısı tərtib edilərək 518 nömrəli arxiv fondunda toplanıb.

Qəbul olunmuş materiallar arasında Mirzağa Əliyevin oynadığı rolların mətnləri, radio montajları, qələmə aldığı pyeslərin əlyazmaları, bioqrafik və digər sənədlər yer almaqdadır. Mühafizə olunan əlyazmalarının çox hissəsi ərəb əlifbasındadır.

Azərbaycanın görkəmli teatr və kino xadimi, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Mirzağa Əli oğlu Əliyev Azərbaycanda realist aktyorluq məktəbinin əsasını qoymuş Cahangir Zeynalovun ilk və ən layiqli davamçısı olub. O, fitri komediya istedadına, zəngin səhnə çalarlarına, ifadəli və rəngarəng yumor bacarığına malik bir aktyor idi. Heç bir teatr təhsili almadan bütün çıxışlarının xalq tərəfindən sevilməsi və alqışlarla qarşılanması onun bu sənətin zirvəsinə uzalmasının ən bariz sübutudur. Görkəmli səhnə ustası özü haqqında belə deyirdi: “Elə zirvələr fəth edəcəyəm ki, indiyə qədər yaratdıqlarım onun yanında kölgədə qalsın”.
Bəli, böyük gülüş ustası Mirzağa Əliyev özüdə fərqinə varmadan sənət zirvəsinin fatehi idi.

modern.az

Tarix

Nəşr edilib: 2019/07/08 11:41

Baxış:707


XƏBƏR LENTİ

2020/02/19 0:16

2020/02/18 17:31

2020/02/18 17:29

2019/07/08 11:41

2020/02/18 16:53

2020/02/18 16:15

2020/02/18 15:51

2020/02/18 15:12

2020/02/18 14:16

2020/02/18 13:57

2020/02/18 13:17

2020/02/18 13:04

2020/02/18 12:55

2020/02/18 12:45

2020/02/18 12:38

2020/02/18 12:34

2020/02/18 12:26

2020/02/18 12:23

2020/02/18 12:20

2020/02/18 12:10

2020/02/18 12:09

2020/02/18 12:05

2020/02/18 12:02

2020/02/18 11:54

2020/02/18 11:50

2020/02/18 11:45

2020/02/18 11:30

2020/02/18 11:15

2020/02/18 11:00

2020/02/18 0:24

2020/02/17 23:09

2020/02/17 18:35

2020/02/17 18:34

2020/02/17 18:10

2020/02/17 17:30

2020/02/17 16:30

2020/02/17 12:50

2020/02/17 12:19

2020/02/17 12:06

2020/02/17 10:14

2020/02/14 15:27

2020/02/14 15:21

2020/02/14 15:10

2020/02/14 13:53

2020/02/14 13:41

2020/02/14 13:31

2020/02/14 13:21

2020/02/14 13:15

2020/02/14 13:08

2020/02/14 12:59

Путин угрожает ответить Эрдогану в Карабахе?

Выражение «управление огнем» хорошо знакомо профессиональным военным. Так называют автоматизированные системы, обеспечивающие в боевой обстановке обнаружение целей, их опознавание, подготовку вооружений и поражение. Иное дело — «управление огнем» в политике. Точнее, «закулисное дирижирование» конфликтами на чужой территории. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии посредством ЧВК «Вагнер», назвав имена министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Как отметил президент Турции, «это высшие военные чиновники. Они по-прежнему говорят, что не имеют к нему [«Вагнеру»] никакого отношения. В настоящее время Россия руководит войной на высшем уровне». И даже показал журналистам фотографию, где «кремлевский повар» Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», заснят вместе с Шойгу и Герасимовым. В Москве, разумеется, все поторопились опровергнуть — в стиле «не знаем, где он это взял», и вообще такой-сякой Эрдоган накануне вел переговоры с Трампом, где обсуждались Сирия и Ливия. Немедленную «отмашку» получили пропагандисты, и в «Вестях недели» у Киселева уже появился полевой командир ливийской армии Хафтара, одетый, как выразился журналист, в «популярную с недавних пор на Ближнем Востоке российскую форму "Горка", один вид которой заставляет исламских террористов из Сирии распространять панические слухи о приехавших в Триполи русских». Чем, конечно, живо напомнил заявления Владимира Путина про «военную форму, которую можно купить в любом универмаге». Это заявление Эрдогана касалось Ливии, но корни его лучше искать в Сирии, куда Анкара перебрасывает танки, САУ и системы залпового огня и где Асад, решивший «зачистить» Идлиб, теперь нервничает и понимает, что расклад сил меняется не в его пользу. Словом, бои в Ливии и Сирии увязаны в один и тот же сценарий «жесткого клинча» интересов России и Турции, причем две страны находятся на волоске от непосредственного боестолкновения. Но самое примечательное, что российские эксперты уже включают в этот сценарий Карабах. Во всяком случае, российский эксперт Вячеслав Михайлов для начала признает, что апрельские бои 2016 года были продолжением российско-турецкого кризиса осени 2015 года (о чем Minval.az писал неоднократно). А затем вполне прозрачно намекает, что, дескать, и теперь, когда, по его версии, Турция «терпит поражение» в Сирии, она может поджечь «фитиль» в Нагорном Карабахе. Как уверен Михайлов, развязка может наступить уже нынешней весной, когда на оккупированных азербайджанских землях (сам эксперт предпочитает излюбленные армянскими агрессорами и их покровителями термины вроде «Нагорно-Карабахская республика») состоится балаган под названием «выборы президента», и Михайлов на полном серьезе уверяет: «Помешать «оккупационному режиму», как называют в азербайджанской столице карабахские власти, провести свою избирательную кампанию и демократической процедурой вновь утвердить реалии «на земле» в Карабахе, является заманчивой для Баку идеей». И эти его пространные рассуждения уже подхватывают и другие российские сайты в весьма характерной редакции: дескать, «эксперт предупреждает о том, что Турция, потерпев поражение на севере Сирии, может в качестве аргумента в военно-политическом торге с Россией разжечь войну в Закавказье, где Армения и Азербайджан уже длительное время сконцентрированы на откровенной подготовке к новым масштабным боевым действиям». Но вот в чем дело. Задуманный в оккупированном Карабахе выборный фарс вряд ли способен «утвердить на «земле»» какие-либо реалии, кроме распределения власти в самом оккупированном Карабахе. И уж точно не подтолкнет Азербайджан к немедленному военному вмешательству. Правда, там на фоне натянувшихся отношений Пашиняна с местной верхушкой не исключен силовой сценарий, и в таком случае Азербайджан получит серьезный повод вмешаться, но это уже другая история. Тем более странно звучат рассуждения этого и многих других экспертов о «поражении» России в Сирии. Да, асадовским силам удалось немного продвинуться до того, как в конфликт вмешалась Турция, но теперь, когда Анкара многократно нарастила близ Идлиба свой военный «кулак», ситуация меняется, причем не только для сирийского диктатора, но и для его московских защитников. Здесь, пожалуй, нужна ретроспектива. В феврале 2016 года, когда самолетный кризис уже полыхал вовсю, а апрельские бои еще не вспыхнули, у российских военных экспертов оказалось достаточно времени, чтобы проанализировать общий расклад сил. Во всяком случае, Павел Фельгенгауэр еще тогда отмечал: «Мы вошли в Сирию, не понимая, что мы входим в конфронтацию с Турцией. Очевидно, Путин был уверен, что с турками договорено и как-то мы все там поделим с Эрдоганом. Это была очень существенная ошибка, мы собирались воевать там с какими-то пастухами, на "Тойотах" пулеметы, а вовсе не с первоклассной военной державой. В этом сейчас главная проблема». Оставим в стороне гадание, договаривался ли Путин с Эрдоганом или решил, что Турция просто не посмеет пойти наперекор России. Важно другое: расклад сил оказался совсем не тем, к чему готовились и что планировали. Тот же Фельгенгауэр предупреждал: турецкий флот и авиация современнее российских, а в Сирии российские базы находятся в пределах досягаемости турецких РСЗО. Теперь, когда Турция нарастила свой военный кулак в Идлибе, обстановка еще больше сместилась не в пользу России. В результате война затягивается, она требует все больше ресурсов, пути снабжения войск растянуты и еще проходят по большей части через Босфор (а значит, Турция может их легко перерезать)…В результате Россия оказывается перед малоприятным выбором: или «сдать» Асада, или все глубже увязать в затяжной войне, требующей все больше ресурсов, и «сдать» Асада уже после того, как Сирия станет для России «вторым Афганистаном». Похожим образом развиваются события и в Ливии, где Москва тоже собиралась руками «вагнеровцев» воевать «с пастухами на «тойотах»» и где теперь эти «вагнеровцы» сталкиваются с регулярными турецкими войсками. А тогда уже рассуждения Михайлова получают другое прочтение. Судя по всему, сей эксперт не прогнозирует возможные попытки турецкого реванша, а как раз наоборот, готовит общественное мнение уже к попыткам России «взять реванш» на Южном Кавказе за все «тумаки», полученные в Сирии и Ливии, действуя при этом руками своего «форпоста». Как, кстати, это и происходило в апреле 2016 года. Но тот же апрель 2016 года продемонстрировал: Азербайджан оказался совсем не подходящим полем для такого «реванша». Поражение, причем тяжелейшее, понесла как раз Армения — любимый «форпост» Кремля. Теперь, конечно, российские эксперты могут по старой памяти превозносить боеспособность армянской армии, но вот проверять эти умопостроения «методом тыка» слишком опасно. Особенно на фоне публикации международных рейтингов. И да, тогда в дело не вмешалась всей своей мощью Турция. А в этом случае, как еще четыре года назад предупреждал Фельгенгауэр, «конечно, Турция в Крыму не высадится и в Сочи тоже, но если захочет, может занять Армению». Так что «форпосту» лучше крепко подумать, чем соглашаться на соучастие в такого рода играх Кремля. Правда, вряд ли у «форпоста» вообще будут что-то спрашивать. А когда станет «горячо», спасать в первую очередь тоже будут Сочи, а не Гюмри. Нурани, политический обозреватель

Идлиб провел красную черту: Эрдоган и Путин расходятся по сторонам

Ситуация вокруг сирийского Идлиба не только не проявляет признаков стабилизации, но и грозит спровоцировать международный конфликт более ожесточенного пошиба, нежели все предыдущие. То, что президент Турции Реджеп Эрдоган вынес приговор договоренностям с Москвой, достигнутым в Сочи, означает, что отныне главные фигуранты сирийского урегулирования расходятся по сторонам, и каждый из них будет поступать по своему разумению. Они будут заземлены на нейтрализацию позиции друг друга, чтобы выжать максимум из региональной драмы. Еще не так давно, пока мировые лидеры дистанционно выясняли отношения друг с другом на знойном театре действий, аналитические центры сходились во мнении, что исход жесткого противостояния должен возыметь серьезный эффект на мировой геополитический баланс. Получается, что все, кто предсказал скорый финал сирийской партии, не только ошиблись в прогнозах, но ударялись в неверную реконгнасцировку геополитической обстановки. Похоже, все только начинается, потому Вашингтон уже на протяжении последних дней вторично выразил полную поддержку Анкаре в противостоянии с Москвой и с ее союзниками. Помимо того, что США не сдали партнера по НАТО и региону, они же уверили его в наличии больших возможностей для наращивания более широкого присутствия Турции в Сирии и регионе. Не случайно о необходимости политического уничтожения Башара Асада громогласно высказался лидер турецких националистов Девлет Бахчали, заметив, что нельзя будет жалеть сил и средств, чтобы добиться давно поставленной цели. А цель эта, к слову, была изложена коллективным Западом еще десять лет назад. Вашингтон со своей командой понимал, что для переформатирования положения на Ближнем Востоке необходимо положить конец присутствию в Сирии России и Ирана. Ясное дело, почему понадобилось участие во внешнеполитической партии лидера одной из партий Турции. Старый прием, когда формирование сообразного общественного мнения в условиях военной обстановки становится стратегически важной задачей. В условиях конфронтации с внешним оппонентом внутренний консолидационный вектор становится незаменимым ресурсом. Если президент Эрдоган пригрозил сбивать все иностранные самолеты в небе над Идлибом, становится понятно, кому адресованы его предупреждения, и как должны позиционировать внутренние силы. Итак, Анкара наметила курс, согласно которого Дамаск, Москва и Тегеран отныне объявлены вне закона в одной отдельно взятой провинции Сирии, к которой не ровно дышат не столько региональные субъекты, сколько крупные игроки. Не зря американский госсекретарь Помпео, озвучивая позицию свой страны по части сирийского узла, презентовал новое понятие под названием «народ Идлиба». Это означает, что США намерены возродить платформу сопротивления недружественным силам. Она будет усилена, прежде всего, турецким военно-политическим контентом, а также проксисилами, которые разбрелись кто куда после поражения «Исламского государства» в первой фазе сирийской войны. Сегодня есть основания говорить о начале второй фазы, которая окажется более ожесточенной и адресной. Если еще три года назад многие акторы вели разведку и боевые действия без открытых забрал, то теперь все будет проистекать в очном порядке без использования отвлекающих средств и маневров. Впервые Дамаск и Анкара перешли к прямому вооруженному противостоянию. Еще в советские годы страны-соседи несколько раз были у порога войны, но Москва и Вашингтон их одергивали. Теперь же в условиях более суровых геополитических реалий стороны полны решимости поставить жирную точку в историческом споре. Но в нем имеется одна особенность. Если Анкара настроена решить, наконец, свой территориальный спор с усилением своего присутствия в расположении южного соседа, создать, наконец, буферную зону безопасности, то США желают добиться преимущества в регионе исключительно для себя. Это далеко идущий план, который призван убрать серьезные препятствия на пути движения Америки на Восток. Потому Вашингтон будет только аплодировать решительности Эрдогана, обещая ему всяческую помощь. Белый дом настроен решительно в одном – достать каштаны из пламени турецкими руками. Америка всегда проявляла крайнее раздражение самим фактом существования Астанинского процесса, в котором видела только зло. Теперь же, когда этот процесс с треском провалился, США спокойно переводят дух и аккуратно выстраивают новую парадигму переустройства в регионе, где не так давно ощутили себя в роли слабого звена. Вашингтон видит в активности Турции возможность реванша в перетягивании каната с вечными соперниками. То, что сирийские войска впервые за последние годы взяли под контроль стратегическую трассу  Дамаск-Алеппо, стало своеобразным сигналом для действия против антибашаровских сил. Они, как видится, более не имеют права полагаться на счастливый поворот судьбы и должны координировать действия для решающего удара по власти Асада. Первые жертвы с турецкой и сирийской сторон стали предтечей критического разворота. Огонь из крупнокалиберных орудий с использованием бронетехники говорит в пользу неотвратимости жесткой эскалации. Так, снижается шанс на использование дипломатических средств. Возможно, у сторон остается последний шанс, чтобы воспользоваться преимуществами некогда созданных зон де-эскалации во избежание самого нежелательного. Тофик Аббасов, аналитик

Российская истерия и «армянская карта»

С чьей помощью РФ собирается «отвечать» Турции? Крах дипломатических планов может выглядеть по-разному. Чаще всего судить о том, «по восходящей» или «по нисходящей» развиваются события, можно только по нюансам или «утечкам из информированных источников». Но бывает, что все делается открыто и официально — примерно так, как сегодня это происходит между Россией и Турцией — с жесткими официальными заявлениями Анкары, где прямо констатируют, что прежние договоренности с Россией по Идлибу мертвы, и ответной истерией в РосСМИ. Турция продолжает усиливать свой «военный кулак» близ Идлиба, куда теперь перебрасываются РСЗО. Анкара запросила поддержку НАТО и ведет активные переговоры с США о координации действий против Асада. Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал «совместный ответ» Анкары и Вашингтона, командировав в Турцию спецпредставителя США по Сирии посла Джеймса Джеффри. А он, в свою очередь, уже сообщил, что США рассматривают варианты оказания помощи Турции, упомянув поставки оборудования и обмен разведданными. Со своей стороны, российское посольство в Турции, опубликовав инфографику о помощи США курдским отрядам, обратилось к турецкой аудитории «Решать вам». Можно, конечно, посоветовать российским дипломатам опубликовать рядом другую «инфографику» — например, о том, как российские военные, переодевшись в сирийскую форму, стреляют по турецким солдатам. Тем более что в Турции официальные власти, не говоря о разведке, об этом прекрасно осведомлены. Но за российским «маневром последнего момента» в информационном противостоянии отчетливо читается нешуточный невроз. У России рухнула вся многообещающая стратегия на ближневосточном направлении — еще недавно в Москве открыто строили планы, как «оторвать» Турцию от США и НАТО, а теперь вектор меняется на противоположный. Это, так сказать, общий план. А что касается конкретики, то Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, прямо возлагает ответственность за гибель мирного населения в сирийском Идлибе не только на Сирию, но и на Россию. И обещает сбивать самолеты, которые бомбят мирных жителей. В Москве, чьи ВКС как раз и «работают по целям» в Идлибе, тут же приняли это предупреждение на свой счет. В эфире федеральных каналов немедленно началась антитурецкая истерия и замелькали штатные тюркофобы вроде Сатановского. И, конечно же, напомнил о себе Геворг Мирзаян. «Если Турция собьет над территорией Сирии российский самолет, который якобы может представлять угрозу для турецких сил, то события 2015 года покажутся ей легкой поркой, – пригрозил он в одном из своих интервью. — В этот раз будет системное избиение по всем фронтам. Мы бы этого не хотели, ведь мы с Турцией важные партнеры, у нас есть общие интересы. Но если турецкий лидер не выполняет взятые на себя обязательства, то Москва будет действовать в одностороннем порядке». Намеренно оставим в стороне подробный рассказ, что на самом деле не выполняет своих обязательств как раз Москва. Вопрос в другом: как понимать угрожающий пассаж Мирзаяна? Он, как и положено политологу, просто излагает собственный прогноз? Или его устами«озвучиваются» некие планы Кремля? И если да, то о каких именно «фронтах» говорил господин Мирзаян? Речь идет только о Сирии и Ливии? Или… А теперь внимательно и серьезно. Судя по многим косвенным признакам, «армянский фактор» окажется для Москвы далеко не на последнем месте по востребованности в своей «антитурецкой игре». И дело не только в национальности Геворга Мирзаяна, который «озвучил» угрозы устроить Эрдогану «избиение по всем фронтам». В те же дни, когда в РФ вспыхнула очередная антитурецкая истерия, сирийский парламент спешно признал «геноцид армян 1915 года». Вряд ли, конечно, это признание со стороны кровавого режима Башара Асада добавит «убедительности» армянским мифам. Важно другое : это решение слишком уж похоже не просто на попытку «уязвить» Турцию, но и на явную «отсылку» к грядущему использованию Москвой против Анкары именно армянского фактора. А вот тут уже изрядную пищу для размышлений дают события 2015 года, о которых так неосторожно упомянул Геворг Мирзаян. Тогда, напомним, «похолодание» в турецко-российских отношениях началось не со сбитого над турецкой территорией российского самолета, а с визита Владимира Путина 24 апреля 2015 года в Иреван, на мероприятия в честь столетней годовщины «геноцида армян», что вызвало в Турции понятную реакцию. Отправка в Сирию своих ВКС, залеты российских бомбардировщиков в турецкое воздушное пространство, «информационная война» вообще и обвинения, будто бы через Джейханский терминал транспортируется «контрабандная нефть ИГИЛ» — все это было уже потом. Тогда же, кстати говоря, «геноцид армян» неожиданно признал немецкий бундестаг. Наконец, вспышку боев в Карабахе весной 2016 года многие эксперты расценили именно как попытку Москвы ударить по интересам Турции там, где это будет весьма болезненным для Анкары, но вот рассчитывать на поддержку НАТО не придется — в Азербайджане, да еще руками своего «форпоста» в лице Армении. План представлялся простым и надежным: Армения переходит в наступление, если получится, то захватывает Евлах и Мингечевир, попутно «перерезая» невыгодные железные дороги и трубопроводы. Если не получится, то провоцирует новые потоки беженцев и политическую нестабильность в Баку, после чего Азербайджану еще долго будет не до нефтегазовых и инфраструктурных суперпроектов. А теперь еще до того, как рухнули российско-турецкие договоренности сначала в Ливии, а затем в Сирии, Москва начала накачивать оружием свою базу в Гюмри, то есть на территории Армении. Российские дипломаты вновь выступают с провокационными заявлениями по карабахской тематике. А Армения ждет очередных «оружейных подарков» от Москвы. Только вот, если уж речь зашла о событиях 2015 года, надо бы держать в голове еще одно обстоятельство. Россия тогда, конечно, «круто замахнулась» на Турцию, но вот никакого «избиения по всем фронтам», а тем более уступок со стороны Анкары не последовало. Более того, Россия сама очень скоро была вынуждена «секвестировать» свои наложенные на Турцию санкции, которые, как выяснилось, куда больнее били по Москве, чем по Анкаре, «включать задний ход» и после заявления Турции, где не было никаких извинений, делать вид, что извинения все-таки были. И тем более невеселыми оказались результаты апрельских боев для Иревана. Где вдруг столкнулись на поле боя совсем не с той армией, которую ожидали увидеть, и вместо легкой прогулки с попутным грабежом крестьянских домов вынуждены были банально уносить ноги под огнем ударных БПЛА Harop. И если теперь Армении вновь отводится роль послушного «антитурецкого инструмента» в руках Москвы, то ереванским стратегам лучше помнить не только о высоте Лелетепе, которую Россия, вопреки слезным мольбам и надеждам, так и не стала «отвоевывать» для своего форпоста. Им лучше держать в голове, что трагические события 1915 года, которые теперь «дамасский мясник» Башар Асад признал «геноцидом», начались с того, что Россия решила, пардон, «подгадить» Османской Империи, использовав в качестве инструмента армян. Но в решающий момент, когда надо было спасать собственные интересы, ими просто пожертвовала. А история имеет пренеприятную особенность напоминать о своих невыученных уроках. Нурани, политический обозреватель